دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کننده در نهم اسفند 92

افتخار دریافت تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان از وزیر محترم 1392

تقدیر وزیر محترم از مدیریت عامل شرکت صنایع غذایی بهروز نیک

دستاورد شرکت بهروز در کسب تندیس رعایت حقوق مصرف کننده سال 1392