آخرین اخبار بهروز

فرصت شغلی: منشی (انجام امور اداری- بایگانی- پاسخگویی تلفن -تنظیم جلسه و صورت جلسات- تایپ فارسی)

محل مورد نیاز: کارخانه

تاریخ اعتبار جهت اقدام: 1392/06/05

روش اقدام: این فرصت شغلی منقضی شده است